Werkwijze

Wanneer je een afspraak maakt voor een persoonlijk voedingsadvies afgestemd op jouw persoonlijke situatie, krijg je van mij per email een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst stuur je mij uiterlijk drie dagen voor het consult ingevuld retour.

 

Tijdens het eerste consult (de intake) nemen we deze vragenlijst uitgebreid door zodat ik een goed beeld krijg van je ziektegeschiedenis, voedingspatroon en leefstijl. Afhankelijk van de uitkomst zal ik mogelijk een voorstel doen voor aanvullend onderzoek. Dit kan bloed-, ontlasting- of urineonderzoek zijn. Tijdens het eerste consult zal ik ook een allergenentest* uitvoeren. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het eerste consult zal ik samen met jou een persoonlijk voedingsadvies opstellen. Dit voedingsadvies (naast ondersteunende supplementen) is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Jouw motivatie is dan ook essentieel.

 

Gemiddeld na zes weken zie ik je dan terug voor het tweede consult. Tijdens dit consult zullen eventueel gedane onderzoeken en de voortgang worden besproken. Ook wordt bij elk consult de allergenentest gedaan om te bekijken of er wijzigingen zijn opgetreden. Het voedingsadvies en de supplementen worden al naar gelang de uitkomst/het resultaat aangepast.

 

Na het tweede consult wordt er gemiddeld om de 10 tot 12 weken een afspraak voor een vervolgconsult gemaakt. Meestal zijn er in totaal circa vijf consulten nodig.

 

Ik heb geheimhoudingsplicht.

 

 

Heeft u een klacht?

Mocht u een klacht hebben, dan hoor ik dat graag. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (www.kab-klachten.nl). Zij dragen zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen.

 

 

 

 

Hier kunt u lezen wat ik doe om uw PRIVACY te waarborgen:

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer, uw BSN en/of uw geboortedatum

De datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’