Werkwijze

Wanneer je een afspraak maakt voor een persoonlijk voedingsadvies afgestemd op jouw persoonlijke situatie, krijg je van mij per email een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst stuur je mij uiterlijk een week voor het consult ingevuld retour.

 

Tijdens het eerste consult (de intake) nemen we de vragenlijst uitgebreid door zodat ik een goed beeld krijg van je ziektegeschiedenis, voedingspatroon en leefstijl. Afhankelijk van de uitkomst zal ik mogelijk een voorstel doen voor aanvullend onderzoek. Dit kan bloed-, ontlasting- of urineonderzoek zijn. Tijdens het eerste consult zal ik ook een allergenentest* uitvoeren. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het eerste consult zal ik samen met jou een persoonlijk voedingsadvies opstellen. Dit voedingsadvies (naast ondersteunende Kruidenpreparaten en supplementen) is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Jouw motivatie is dan ook essentieel.

 

Gemiddeld na zes weken zie ik je dan terug voor het tweede consult. Tijdens dit consult zullen eventueel gedane onderzoeken en de voortgang worden besproken. Ook wordt bij elk consult de allergenentest gedaan om te bekijken of er wijzigingen zijn opgetreden. Het voedingsadvies en de supplementen worden al naar gelang de uitkomst/het resultaat aangepast.

 

Na het tweede consult wordt er gemiddeld om de 10 tot 12 weken een afspraak voor een vervolgconsult gemaakt. Meestal zijn er in totaal circa vijf consulten nodig. Hierna zullen we kort de behandeling evalueren en samen bepalen of er nog meer behandelingen nodig zijn.

 

Waarneming

Ik werk nauw samen met Ingrid Hartgers, orthomoleculair therapeut, van Praktijk In Evenwicht in Diemen. Zij zal, indien nodig, bij ziekte of uitval mijn praktijk waarnemen. Adres: Sierpeerhof 3 Diemen. Telefoonnummer: 020-6993440

Ik heb geheimhoudingsplicht.                                                                         

 

Hieronder kun je meer lezen over:

 1. De Algemene Voorwaarden
 2. Als je en klacht hebt
 3. Hoe ik je privacy waarborg

 

 

 1. Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk van Anne Marie Reuzenaar, orthomoleculair voedingsdeskundig, gevestigd te Driehuis en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60054611. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

De praktijk van Anne Marie Reuzenaar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door deze praktijk zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1.       Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk Anne Marie Reuzenaar en een cliënt.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk Anne Marie Reuzenaar voor de uitvoering waarvan door Praktijk Anne Marie Reuzenaar derden dienen te worden betrokken.
 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.     Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Praktijk Anne Marie Reuzenaar en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 1. Praktijk Anne Marie Reuzenaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk Anne Marie Reuzenaar rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
 2.  de behandeling, tijdig aan Praktijk Anne Marie Reuzenaar worden medegedeeld.
 1. Praktijk Anne Marie Reuzenaar heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien door Praktijk Anne Marie Reuzenaar of door Praktijk Anne Marie Reuzenaar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Praktijk Anne Marie Reuzenaar zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 3.     Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Praktijk Anne Marie Reuzenaar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktijk Anne Marie Reuzenaar is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 1. Indien Praktijk Anne Marie Reuzenaar echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.     Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Anne Marie Reuzenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Anne Marie Reuzenaar is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Anne Marie Reuzenaar is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 1. Indien Praktijk Anne Marie Reuzenaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Anne Marie Reuzenaar beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 1. Praktijk Anne Marie Reuzenaar is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. Praktijk Anne Marie Reuzenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Anne Marie Reuzenaar zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk Anne Marie Reuzenaar.

 

2. Wat te doen in geval van een klacht?

Als MBOG geregistreerd orthomoleculair-therapeut ben ik vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Beide instanties zijn door het Ministerie van VWS erkend. Als orthomoleculair-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Dit gebeurt vrijwel altijd tot tevredenheid van cliënten. Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat ik als therapeut niet juist gehandeld heb, dan geldt het navolgende:

 1. Neem contact op met mij (de therapeut) en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.
 2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met S.C.A.G.. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces. Zie folder
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er nog de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarin bijstaan.

 

3. Hier kunt u lezen wat ik doe om uw PRIVACY te waarborgen:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De dossiers worden, zoals bij wet geregeld, 20 jaar bewaard. Dit gebeurt in een goed afgesloten ruimte.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw verzekeringsnummer en/of uw geboortedatum

De datum van de behandeling en de factuurdatum

Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

 

De zorgnota’s worden 7 jaar bewaard.